Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk hrou AJH
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GE
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatická výchova INV
Informatika INF
Jazyková komunikácia JAK
Matematika MaT
Multikultúrna výchova MKV
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodoveda PRI
Prvouka PRU
Regionálna výchova RGV
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Rozvoj manuálnych zručností RMZ
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Technika Tch
Telesná a športová výchova TSV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2021.0.1247 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.01.2021