Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJN
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk hrou AJH
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CZM
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry CSJ
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FJC
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatická výchova INV
Informatika INF
Jazyková komunikácia JAK
Jazyková príprava JPN
Matematika MAT
Multikultúrna výchova MKV
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NJN
Nemecký jazyk hrou NJH
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybová príprava POP
Pohybové hry
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis PRI
Prírodoveda PRI
Prvouka PRU
Regionálna výchova RGV
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Rozvoj manuálnych zručností
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SVP
Športová výchova SPV
Technická výchova TCHV
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.01.2019