Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

O škole

Profil školy

     

      Prvoradým cieľom školy, učiteľov, vychovávateľov a ostatných zamestnancov školy je pripraviť žiakov na prijatie žiakov do stredných škôl, bezproblémový prechod na stredné školy, tzn. poskytovať žiakom služby v oblasti jazykových kompetencií, čitateľskej gramotnosti, komunikačných spôsobilostí, kreativity jazykového prejavu, jazykovej kultúry, schopnosti argumentovať s akcentom na rozvoj cieľavedomosti, vytrvalosti a systematickej prípravy na zvládanie zadaných úloh.

     Pedagogickí zamestnanci školy sa vo vyučovacom procese snažili zvyšovať úsilie v smerovaní k  vyššej efektivite využívaním kreatívnych a inovatívnych v  metód, formou interaktívneho zážitkového učenia a projektového učenia, ale aj využitím IKT.  Žiaci sa aktívne zapájali do tvorby projektov a aj touto činnosťou sme rozvíjali ich kľúčové kompetencie. Priestor a podmienky na osvojenie si aj metód individuálneho štúdia sa využíval predovšetkým na 2. stupni ,v samostatnej práci s informáciami a prezentáciou informácií, ich využívanie a spracovanie z rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie.

       Prostredníctvom prierezovej témy vo vyučovaní jednotlivých predmetov  a aj prostredníctvom predmetu Multikultúrna výchova, sme  žiakov viedli k uvedomeniu si jazykovej a kultúrnej pestrosti v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu učenia sa cudzieho jazyka ako dorozumievacieho prostriedku, sme sa snažili,  aby žiaci chápali odlišnosti, toleranciu a orientáciu v multikultúrnom prostredí. V rámci predmetu Jazyková komunikácia sme najväčší dôraz kládli na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť prezentovať a argumentovať. V  Roku Ľ Štúra sme vo výchovno-vzdelávacom procese  kládli dôraz aj na pestovanie národného povedomia, na výchovu k hrdosti na vlastný národ, na slovenskú históriu.

     Jednou z hlavných výchovných priorít školy je aj prevencia drogových závislostí. Aj v tejto súvislosti bol výchovno-vzdelávací proces zameraný na osobnostný a sociálny rozvoj, humanistický prístup na podporu kvality života s cieľom vytvárať v škole tvorivú atmosféru podporujúcu  individualitu dieťaťa.

Dôležitým  faktorom je poskytnúť žiakom aj vhodné pracovné  a materiálno-technické prostriedky na prípravu pri vzdelávaní a príprave na ďalšie štúdium či povolanie.  V dobudovávaní učební zabezpečovaním učebných pomôcok, aj v rámci doplnenie a využívania IKT, budeme pokračovať so zreteľom na potreby žiakov a možnosti školy.

 

  • žiakov pripravujeme na informatickú spoločnosť, rozvíjame multidisciplinárne zručnosti – schopnosti pracovať v tíme, rozhodovať sa, komunikovať, tvorivo riešiť problémy;
  • preferujeme všestranný rozvoj osobnosti žiaka tak, aby bol pripravený na zmeny v spoločnosti na celoživotné vzdelávanie, rozvoj schopnosti, ktoré mu umožnia flexibilne sa prispôsobiť požiadavkám praxe;
  • pripravujeme žiakov na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá;
  • pokračujeme v zameraní školy podľa záujmu žiakov, resp. rodičov. V školskom vzdelávacom programe máme zaradené predmety: Multikultúrna výchova, Dopravná výchova, Technická výchova;
  • sa zameriavame na rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti komunikačných a líderských schopností prostredníctvom predmetu Jazyková komunikácia;

 

 

Naša základná škola je plneorganizovanou školou na sídlisku Juh v Poprade.

Poskytujeme základné vzdelanie pre žiakov vo veku od 6 rokov až do ukončenia povinnej školskej dochádzky a pripravujeme ich na ďalšie stredoškolské štúdium.

Špecializujeme sa na prípravu žiakov na osemročné gymnáziá, bilingválne gymnáziá a stredné odborné školy.

 Naša škola poskytuje deťom:

- od 1. ročníka výučbu 1 cudzieho jazyka ako nepovinný predmet

- od 3. ročníka výučbu 1 cudzieho jazyka ako povinný predmet

- od 6. ročníka výučbu dvoch cudzích jazykov  (možnosť výberu zo štyroch cudzích jazykov Aj, Nj, Rj)

- možnosť rozvoja telesných schopností v klube športovej gymnastiky GY-TA

                    

 

Pri škole pracuje klub športovej gymnastiky GY-TA.

Je zamerané na športovú gymnastiku a pódiové skladby (tanečné choreografie).

Dievčatá a chlapci vo veku od 5 rokov navštevujú 2x týždenne prípravku, kde získajú všeobecné pohybové základy.

Staršie dievčatá (chlapci nie) trénujú každý deň.

Zúčastňujú sa na celoslovenských a medzinárodných súťažiach v športovej gymnastike  a tanci.

Klub GY-TA vedie  p. uč. Júlia Mikšovská  p. uč. Ing. Veronika Špaková.