Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

 • Oznam pre stravníkov

  Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby do konca januára 2021 uhradili zálohovú platbu za stravné vo výške 30 eur. Preplatok bude vrátený pri vyúčtovaní v júli. (Číslo účtu ostáva rovnaké - SK61 0200 0000 3500 1583 9562. Do poznámky treba uviesť meno žiaka a jeho triedu.)

 • Hodnotenie a klasifikácia žiakov za 1. polrok 2020/2021

  Vážení rodičia, milé žiačky a milí žiaci!

  Dňa 25.1.2021 sa uskutoční polročná klasifikačná porada.

  Hodnotenie jednotlivých predmetov a ročníkov bude nasledovné:

  1. stupeň ZŠ

  1. ročník : slovné hodnotenie

  2. - 4. ročník: 

  Známkou  predmety: anglický jazyk, matematika, prírodoveda, slovenský jazyk, vlastiveda.

  Slovom absolvoval predmety: anglický jazyk hrou, etická výchova, informatická výchova, informatika, hudobná výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, telesná a športová výchova, výtvarná výchova.

  2. stupeň  ZŠ

  5. - 9. ročník

  Známkou predmety: biológia, cudzie jazyky, dejepis, fyzika, geografia, chémia, matematika, slovenský jazyk. 

  Slovom absolvoval predmety: etická výchova, informatika, jazyková komunikácia, hudobná výchova, náboženská výchova, občianska náuka, technika, telesná a športová výchova, výtvarná výchova.

   

  Ďakujeme vám všetkým za spoluprácu a vynaložené úsilie v prvom polroku.

  Ďakujeme, že sme spoločne zvládali aj dištančné vzdelávanie.

  A prajeme si, pre nás aj pre vás,  plnohodnotné vzdelávanie prezenčnou formou v 2. polroku. 

  Tiež veľa sociálnych kontaktov. Šťastných, radostných, usmiatych, priateľských, ľudských.

  Prajeme Vám v ďalšom roku 2021 zdravie a silu. 

   

 • Dištančné vyučovanie od pondelka 11. januára

  Od pondelka 11. januára naša škola pokračuje vo vyučovaní dištančnou formou, a to na 1. aj 2. stupni.

 • Naliehavá výzva

  Vážení rodičia žiakov 2. stupňa našej školy, obraciame sa na vás s prosbou o rýchlu spoluprácu a vyjadrenie názoru. Na základe dnes zverejneného dokumentu Návrat do škôl 2021 organizujeme dotazníkový prieskum v súvislosti s možným obnovením prezenčného vyučovania na ZŠ v 5. – 9. ročníku od 11. januára 2021. Preto vás vyzývame a prosíme, aby ste sa v tomto dotazníku vyjadrili o spôsobe vzdelávania vašich detí od tohto dátumu, teda či by sa vaše deti mali aj naďalej vzdelávať dištančne alebo by sa vzdelávanie malo vrátiť do normálnych koľají. Prieskum sa vám zobrazí po prihlásení na stránke školy (Edupage), ale vyjadriť sa je možné len do zajtrajšieho dňa (18. 12. 2020) do 12. hodiny. Výsledky následne vyhodnotíme  a na základe nich rozhodneme o ďalšom postupe. Vopred vám ďakujeme.

 • Koľko lásky sa zmestí do škatule?
 • Dôležitý oznam

  Vzhľadom na zvyšujúci sa počet pozitívnych žiakov aj pedagógov prechádza na pokyn RÚVZ na dištančný spôsob výučby od 15. 12. do 18. 12. 2020 aj 1. stupeň našej školy.

 • Zber papiera

  Ukončený dňa 14.12.2020

 • Zber druhotných surovín

  Zber papiera

  7.12.  –  19.12.2020

  RÁNO                           POOBEDE

  7:20 – 7:50            13:35 – 15:00

  Papier je potrebné dobre zviazať!!                  

  Pri zbere je potrebné dodržať všetky hygienické

  predpisy vo vzťahu k šíreniu COVID 19. Ďakujeme.

   

 • Poďakovanie

  Viac fotografií nájdete v našom fotoalbume.

 • Nové vyhlásenie o bezinfekčnosti - zákonní zástupcovia

  Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej stránke aktuálne informácie pre rodičov o podmienkach vstupu detí do škôl. Medzi nimi sa nachádza aj nové vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré treba podpísať a doručiť do školy.

  Informácie sa nachádzajú TU.

 • Začiatok vyučovania

  Na základe požiadavky mesta Poprad, vo vzťahu k úprave grafikonu mestskej hromadnej dopravy, 

  sme upravili začiatok vyučovania od 8:00 hod. a  organizáciu vyučovacích hodín v našej škole.

  Zároveň sme brali do úvahy autobusové spojenia, najmä popoludní, dochádzajúcich žiakov z okolitých

  obcí.  

  Zmena od 2.11.2020

  1. hodina    8:00  -    8:45

  2. hodina    8:50  -    9:35

  3. hodina    9:50  -  10:35

  4. hodina  10:40  -  11:25

  5. hodina  11:40  -  12:25

  6. hodina  12:35  -  13:20

  7. hodina  13:50  -  14:35

   

  Ďalšie informácie:

  -  činnosť ŠKD  ráno začína od 6:30 hod.

  -  ostatní žiaci môžu ráno vstupovať do budovy školy  už od 7:15 hod.

   

   

 • COVID 19

  Na základe oznámenia RÚVZ o pozitívnom výsledku testu zamestnanca  školy a podľa rozhodnutia RÚVZ žiaci 2. stupňa TRIEDY 9.C, 7.D, 6.C, 6.A  v piatok 23. 10. 2020  sa nezúčastnia prezenčnej formy vyučovania, teda ostávajú doma. Vyučovanie pre nich bude prebiehať dištančnou formou (aj on line) podľa platného rozvrhu. Oznamujeme zároveň, že všetci žiaci uvedených tried sú odhlásení z obeda na tento deň. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa platného usmernenia hlavného hygienika. Zároveň pripomíname a prosíme rodičov, aby v prípade podozrenia či príznakov u dieťaťa (celková únava, slabosť, suchý dráždivý kašeľ, zvýšená telesná teplota, bolesti hlavy a kĺbov, náhla strata čuchu a chuti...) ochorenia COVID  19 kontaktovali lekára. Zároveň upozorňujeme na dodržanie všetkých platných protiepidemiologických opatrení (uvedených aj v predchádzajúcej zápisnici 9.10.2020 RUVZ).

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 • Nové opatrenia - Covid 19

  V súvislosti so zmenenou epidemiologickou situáciou (Covid 19) zverejňujeme dôležité dokumenty.

  Rozhodnutie ministra školstva z 11. 10. 2020

  Opatrenia v rámci školy od 12. 10. 2020:

  Opatrenia_od_12.10.2020.pdf

  Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti - po troch dňoch prerušenej školskej dochádzky:

  Vyhlasenie_rodica_o_bezinfekcnosti_-_Covid_19.pdf

  Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti:

  Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti_-_Covid_19.docx

  Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nastúpením do zamestnania:

  Zdravotny_dotaznik_zamestnancov_-_Covid_19.docx

  Zmluvy o prenájme priestorov - usmernenie MsÚ:

  Zmluvy_o_prenajme_-_usmernenie_MsU.pdf

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní

  V prílohe nájdete pokyny RÚVZ k správaniu sa počas karanténneho opatrenia proti šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, t. j. prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu v termíne od 9.10.2020 do 12.10.2020 vrátane na 2.stupni ZŠ.

 • Ostávame v oranžovej fáze - COVID 19

  Na základe oznámenia RÚVZ v Poprade o pozitívnom výsledku testu na ochorenie COVID 19 aj jedného učiteľa našej školy ostávame v oranžovej fáze. Podľa rozhodnutia RÚVZ žiaci 2. stupňa piatok 9. 10. 2020 a pondelok 12. 10.2020 sa nezúčastnia prezenčnej formy vyučovania, teda ostávajú doma. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Oznamujeme zároveň, že všetci žiaci 2. stupňa sú odhlásení z obeda na uvedené 2 dni. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa platného usmernenia hlavného hygienika. Zároveň pripomíname a prosíme rodičov, aby v prípade podozrenia či príznakov u dieťaťa (celková únava, slabosť, suchý dráždivý kašeľ, zvýšená telesná teplota, bolesti hlavy a kĺbov, náhla strata čuchu a chuti...) ochorenia COVID  19 kontaktovali lekára. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

   

 • Naša škola je v oranžovej fáze

  Na základe oznámenia RÚVZ v Poprade o pozitívnom výsledku testu na ochorenie COVID 19 u žiaka našej školy prechádzame do oranžovej fázy.

  Podrobnosti si môžete  prečítať nižšie:

   

 • Ponuka krúžkov na šk. rok 2020/2021

  V nasledujúcej tabuľke  kruzky.xlsx​​​​​​​ nájdete ponuku krúžkov na tento šk. rok.

 • Rodičovské združenie

  Pozývame rodičov na plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 10. septembra 2020 (štvrtok) o 16.30 v jednotlivých triedach.

   

 • Bojujeme o titul NAJ škola

  Naša škola sa zapojila do súťaže o titul NAJ ŠKOLA, ktorú vyhlásil Rozlas a televízia Slovenska (RTVS). Možnosť preukázať svoje vedomosti a schopnosti v televíznom štúdiu dostanú žiaci školy, ktorá v rámci okresu dostane najviac hlasov. Prosíme žiakov, rodičov a širokú verejnosť o podporu, v prípade víťazstva môže škola získať nemalú finančnú odmenu. Hlasovanie prebieha do 13. septembra a je veľmi jednoduché. Na identifikáciu hlasujúceho je potrebná len e-mailová adresa. Počet hlasov od jedného podporovateľa nie je obmedzený, viac hlasov zvyšuje pravdepodobnosť postupu do televíznej súťaže. PRIAMY ODKAZ NA STRÁNKU, NA KTOREJ MÔŽETE HLASOVAŤ: RTVS - NAJ ŠKOLA

 • Dôležitý oznam

  Otvorenie školského roka 2. septembra 2020 (streda)

  INFORMÁCIE (usmernenie)  k vstupu do budovy školy dňa 2. 9. 2020 (streda).

  1. Pripomíname dodržiavanie odstupov pri  vstupe do školy a aj na plochách pred budovou školy.

  Odporúčame všetkým (1. aj 2. stupeň) žiakom  mať rúško už pred budovou, keďže pravdepodobne nebude úplne možné dodržiavať odstupy, vzhľadom na koncentráciu žiakov.

  Odporúčame nevytvárať pred školou skupiny žiakov z rôznych tried.

   

  2. ČASOVÝ HARMONOGRAM pre jednotlivé ročníky:

  VEDĽAJŠÍ   VCHOD:                                       

  2. ročník                              8,00    -    8,15                    

  3. ročník                              8,15    -    8,30                    

  4. ročník                              8, 30   -    8,45    

  1. ročník                              8,45   -     9,00                    

   

  HLAVNÝ VCHOD:

  5. ročník                              8,00    -    8,10                    

  6. ročník                              8,10    -    8,20                    

  7. ročník                              8, 20   -    8,30                    

  8. ročník                              8,30   -     8,40                    

  9. ročník                              8,40    -    8,50                    

   

   

strana: