Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

Rodičovské združenie

Oznamy

Príspevok do rodičovského združenia v šk. roku 2020/2021 je  10 EUR   na každého žiaka.   

Rodičovské združenie  sa  opätovne stane v šk.roku 2020/2021 prijímateľom 2% dane

PLENÁRNA A TRIEDNA SCHÔDZA RZ:   10. septembra 2020 (štvrtok) o 16.30 v jednotlivých triedach

TRIEDNE  SCHÔDZE RZ:   po plenárnej schôdzi

Zasadnutie zástupcov tried RZ bude:  po triednych schôdzach  v zborovni