Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

O Z N A M Y  | Organizácia ŠKD, vnútorný poriadok | Činnosť v oddeleniach ŠKD | Mikulášske posedenie v 1., 9. a 10. oddelení | Počítačový krúžok | Práce ŠKD v 8. a 9. oddelení | Krúžok Šikovné rúčky | Deti piekli v múzeu oblátky a zdobili perníky | Vianočná besiedka | Z činnosti environmentálneho krúžku | Sánkovanie, stavanie snehuliakov | Súťaž v speve a tancovaní | Envirokrúžok - prikrmovanie kačice divej | Príprava na karneval | Envirokrúžok - beseda ku Dňu mokradí | Návšteva detí v centre sociálnych služieb | Výtvarná súťaž | Krúžok Šikovné ručičky - pozdravy k MDŽ | Envirokrúžok - Svetový deň vody | Kurz plávania | Krúžok Šikovné rúčky - Veľká noc | Enviaroaktivity ku Dňu Zeme | Namiesto brigády prezentácia, beseda, súťaž | Miniolympiáda | Prváci - malí stavbári | Jesenná fantázia | Z činnosti envirokrúžku | Kolobeh vody v prírode - prezentácia | Vianoce v múzeu trochu inak | Vianočný program školského klubu | Enviroaktivity - jar 2014 | Deti vystúpili v centre sociálnych služieb | Vedomostný kvíz o prírode | ENVIROEXKURZIA | Súťaže Kráľ Guľôčka a Švihadlový maratón | Mesiac úcty k starším - deti navštívili seniorov | Pestré podujatia v mesiaci november

Školský klub detí (ŠKD)

O Z N A M Y 

Vážení rodičia,

podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 7/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov dochádza k zmene výšky poplatkov od 1.2.2018 nasledovne:

Úhrada príspevku na dieťa v ŠKD suma 8,- € mesačne (do 31.1.2018 je potrebné uhradiť sumu 46,- €).

DOKUMENTY 2018-19:

Sluzby_do_16_30-2018-19.pdf

RANNa__SLUZBA2018-19.pdf

Organizacia2018-19_v.pdf

 

 

 

Č. účtu:    SK85 0200 0000 0016 6160 3858        VUB (0200)       VS: 22309    KS: 0968

Do poznámky uviesť:   Meno dieťaťa+oddelenie, ktoré navštevuje