Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

MŠ Ul. Dostojevského

Zápis

Materská škola ponúka :

  • Výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa Školského vzdelávacieho programu Spoznávajme spolu farebný svet
  • Oboznamovanie s cudzími jazykmi
  • Krúžkovú činnosť v oblasti výtvarnej výchovy  v spolupráci s učiteľmi ZUŠ v Poprade

 

  • Predplaveckú prípravu pre  5-6ročné  a mladšie deti
  • Týždeň relaxačno-poznávacích aktivít pre 5 ročné deti
  • Zdravú výživu podľa projektu Zdravá škola
  • Hudobno-pohybovú výchovu v novej telocvični, vybavenej novými hračkami a TV-náradím
  • Upravený školský dvor s preliezkami a pieskoviskom
  • Oboznamovanie s výpočtovou technikou

 

Prihlášku do materskej školy rodič obdrží u zástupkyne riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ  v triede Lienka denne v čase od 8.oo do 15.3o hod., prípadne na

webovej stránke školy :  www.skolka-uslonika.sk